พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย  พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ  พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์  พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา 
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก


เข้าสู่เว็บไซต์